ALGEMENE VOORWAARDEN MINI LABELS  

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Mini Labels en op alle aankopen en bestellingen bij Mini Labels,  Schout 47, 1412 NB Naarden (Let op! Dit is geen bezoekadres), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 80995489.

Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen alleen schriftelijk met Mini Labels overeengekomen worden.

Indien enige bepaling van de voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig of niet van toepassing is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.

Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd.

1. Definities

In deze voorwaarden wordt het volgende verstaan onder:

Bedenktijd’: de termijn waarbinnen de Klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht (14 dagen);

Herroepingsrecht’: de mogelijkheid van de Klant om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst;

Klant’: de natuurlijke persoon die met Mini Labels een overeenkomst op afstand aangaat of wil aangaan, of voor wie Mini Labels een aanbieding doet of prestatie verricht;

Overeenkomst’: alle aankopen en bestellingen van Klant bij Mini Labels; 

Producten’: alle producten zoals te koop in de webshop van Mini Labels en die door de Klant worden gekocht.

2. Producten en prijzen

Alle afbeeldingen en gegevens van de Producten betreffende de maten, kleuren e.d. zijn bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn van de Overeenkomst. Voor de gevolgen van typ-, druk- en spelfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij typ-, druk- en spelfouten is Mini Labels niet verplicht het Product volgens de foutieve prijs te leveren.

Het aanbod van de Producten is vrijblijvend. Mini Labels is gerechtigd het aanbod te wijzigingen en aan te passen.

Alle prijzen zijn in Euro en inclusief btw, maar exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden vermeld tijdens het online afrekenen en worden berekend aan de hand van de tarieven van PostNL, in combinatie met het gewicht van de pakketverzending. Zie ook artikel 5.

3. Termijn en levering

Na betaling ontvangt Klant een bevestigingsmail en zullen uw producten zo spoedig mogelijk worden verzonden. Betaalde bestellingen worden doorgaans binnen 1-3 werkdag(en) na aankoop verzonden. De leveringstermijn van handgemaakte items kan langer duren dan overige items. 

Overschrijding van de door Mini Labels opgegeven leveringstermijn, door welke oorzaak dan ook, geeft de Klant nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op Klant rustende verplichting uit de Overeenkomst. 

4. Betaling

Betaling geschiedt door de Klant op basis van vooruitbetaling via iDEAL, PayPal, of achterafbetaling via Klarna..  

In geval van achterafbetaling dient het dient het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst door Klant worden voldaan, tenzij er sprake is van retourneren of herroeping conform artikel 6 van onderhavige algemene voorwaarden. Indien er binnen 14 dagen geen betaling is ontvangen, wordt de bestelling geannuleerd en worden de bestelde Producten opnieuw te koop aangeboden.

Het eigendom van de bestelde producten gaat op de Klant over nadat het verschuldigde bedrag is betaald. Het risico van de door Klant bestelde Producten gaat over op het moment van levering aan de Klant. 

5. Verzending en niet ontvangen bestellingen

Voor verzending van uw bestelling wordt gebruik gemaakt van PostNL. Voor verzendingen binnen Nederland wordt het tarief van € 5,95 gehanteerd. Bestellingen vanaf € 75,– worden gratis verzonden. 

Voor verzending maakt Mini Labels gebruik van de gegevens zoals opgegeven door de Klant. Mini Labels is niet aansprakelijk voor foutief ingevoerde gegevens en het daardoor niet arriveren van de Producten. In het geval van niet arriveren door andere oorzaken, zoals maar niet beperkt tot fouten bij PostNL is Mini Labels daarvoor aansprakelijk. 

Vanzelfsprekend zal Mini Labels er in eerste instantie alles aan doen wat in haar macht ligt om zoekgeraakte bestellingen te achterhalen. Indien dit niet lukt, dan zal Mini Labels u schadeloos stellen. 

6. Retourneren en herroepingsrecht

De Klant heeft het recht om de producten binnen 14 dagen na ontvangst, zonder opgaaf van redenen, te retourneren (‘herroepen’). Na deze melding heeft de klant nogmaals 14 dagen om het product daadwerkelijk retour te sturen. Let op: gepersonaliseerde producten van Mini Labels the brand kunnen niet worden geretourneerd. De Klant dient te kunnen bewijzen dat de geretourneerde Producten tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. De verzendkosten voor de retournering zijn voor rekening van de Klant.  

Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. De Producten dienen ongebruikt en met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking met prijskaartje door Mini Labels te worden ontvangen. Mini Labels behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om retourneringen niet te honoreren/aanvaarden. De Klant draagt alle verantwoordelijkheid aangaande de Producten die worden teruggezonden.

Retourbetalingen vinden zo spoedig mogelijk na ontvangst van de retourproducten plaats, maar uiterlijk binnen 14 dagen en mits de producten reeds in goede orde retour zijn ontvangen. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de Klant is gebruikt, tenzij de Klant nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

Bovenstaande geldt tevens voor de Producten die in de sale en/of met korting zijn gekocht en die vervolgens worden geretourneerd.

Indien de Klant binnen 14 dagen na ontvangst niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn/haar herroepingsrecht resp. het Product niet aan Mini Labels heeft teruggestuurd, is de koop een feit.

Mini Labels sluit het herroepingsrecht uit voor Producten:

– die door Mini Labels in opdracht van en speciaal voor de Klant zijn gemaakt;

– die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

7. Conformiteit en Garantie 

De garantie met betrekking tot de door Mini Labels geleverde Producten beperkt zich tot de door de fabrikant toegekende garantie (fabrieksgarantie). Garantie is alleen van toepassing bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de Producten. Mini Labels is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de Producten voor elke individuele toepassing door de Klant, noch voor eventuele adviezen of aanwijzingen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de Producten door Mini Labels of zoals op de verpakking staan vermeld.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde Producten dienen binnen 4 weken na ontvangst van de Producten aan Mini Labels schriftelijk te worden vermeld. Terugzending van de Producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. 

In geval van Producten die door Mini Labels zelf worden gemaakt staat Mini Labels er voor in dat deze Producten voldoen aan de vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.

Mini Labels is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan normale doeleinden van door Mini Labels geleverde Producten.

8. Klachtenregeling

Eventuele aanspraken en/of klachten van Klant dienen binnen redelijke termijn na ontvangst van de Producten bij Mini Labels te worden ingediend, bij gebreke waarvan alle vorderingen uit dien hoofde komen te vervallen. Bij Mini Labels ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen vanaf de datum van ontvangst van de klacht beantwoord, tenzij anders door Mini Labels wordt gecommuniceerd. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

9. Intellectuele Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten op de bedrijfsnaam, teksten, voorwaarden en eigen ontwerpen berusten bij Mini Labels.

10. Privacy en persoonsgegevens

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor het verwerken en verzenden van de bestellingen. Deze gegevens worden opgenomen en opgeslagen in het Klantenbestand van Mini Labels. Hier leest u hoe Mini Labels omgaat met uw persoonsgegevens.

Zonder uw expliciete toestemming zal Mini Labels uw gegevens nooit aan derden verstrekken en/of u benaderen voor marketingdoeleinden.

11. Toepasselijk recht

Op alle Producten van Mini Labels, op de Overeenkomsten tussen Klant en Mini Labels, op de teksten en voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Begin met typen en druk op Enter om te zoeken

Winkelmand

Geen producten in de winkelwagen.